ดีแฟลชนิวส์ ออนไลน์.com สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเกษตร การพัฒนาคน และพัฒนางาน

0
415

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ และจังหวัดร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) และเครือข่าย รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานและการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน เป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน

กิจกรรมมีการบรรยายแนวทางการพัฒนางานส่งเสริม การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562 โดยนายกมล โสพัฒน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี , ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร/งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2562 และ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา Smart farmer Young Smart farmer โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เกษตรทฤษฎีใหม่ และงานอารักขาพืช ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 254 คน

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม ศุนย์ข่าว จ.อุบลราชธานี รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here