ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รมว.กก. ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านการท่องเที่ยว ณ เมืองคุตจัง จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

0
698

รมว.กก. ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านการท่องเที่ยว ณ เมืองคุตจัง จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 : นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านการท่องเที่ยว ณ เมืองคุตจัง จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านการท่องเที่ยว ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่จะประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศสมาชิก G20

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย ได้กล่าวขอบคุณ G20 ที่เชิญประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยยกประเด็นในการหารือเกี่ยวกับ การน าเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาใช้ใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการเป็นประธานอาเซียนของไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย โดยใช้การน าเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานธุรกิจและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และ การดูแลความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด การส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่
ชุมชน ซึ่งเป็นการนำเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือด้านการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน
@Namwan@prmots

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here