ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการรวมกับ 5 สถาบัน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ และจัดสรรโควต้าเข้าศึกษาต่อ IT

0
782

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการรวมกับ 5 สถาบัน
พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ และจัดสรรโคตาเข้าศึกษาต่อ IT

เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงในนาม “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ร่วมกับ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และ นายสุรำภะ สุรำไพ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยวิทยาลัยส่งนักศึกษา และบุคลากรเข้าศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับวิทยาลัย โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมให้กับบุคลากร ทั้งสองฝ่าย และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยที่เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้เป็นต้นไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยโดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ 5 สถาบัน ซึ่งจะได้ดำเนินงานร่วมกันในการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนวิทยากรหรือผู้บรรยายพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน การส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่ข่าวารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดสรรโคตาสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย
รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงและจะเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรได้ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองมหาวิทยาลัย และล่าสุดกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับรายวิชาและการจัดเป็น 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกเทคโนโลยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ วิชาเอกเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์ และวิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัล สาเหตุที่มีการปรับหลักสูตรก็เพื่อต้องการให้ผู้ที่เรียนรวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษามีความเชี่ยวชาญมีความถนัดในวิชาเอกที่ตัวเองเรียนให้ได้มากที่สุด คุณสมบัติของผู้เข้าเรียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และกลุ่มผู้ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยกำหนดพื้นฐานของกลุ่มผู้ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไว้จะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่าย สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสาขาเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนปัจจุบัน

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here