ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

0
1353

โรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรม Open Day 2019

ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจจัดกิจกรรม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 โดยจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า เนื่องด้วยโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักให้กับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งในด้านการเป็นสถาบันการแพทย์ระดับตติยภูมิที่จะสนับสนุนการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์ให้มีความเป็นเลิศและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับนักศึกษาโดยมีคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่พร้อมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อบอุ่นและมีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นมาตรฐานสากล JCI และกำชับดูแลความเป็นมาตรฐาน WFME โดยโรงพยาบาลตำรวจมีการพัฒนาองค์กรสู่การบริการทางการแพทย์ ที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ซับซ้อนอย่างครบวงจร โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง อาทิ ศูนย์รักษาโรคหัวใจ ศูนย์รักษาโรคสมอง ศูนย์อุบัติเหตุ และการขนส่งทางอากาศ ศูนย์การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กด้วยกล้องสามมิติและหุ่นยนต์ ศูนย์การรักษาโรคกระดูกและข้อ ศูนย์โรคไต และศูนย์รักษาข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างครบวงจรเป็นต้น โดยจัดเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์ ระบบบริหารจัดการที่ดี และมีบุคลากรที่มีจำนวนเพียงพอ พร้อมด้วยความรู้ความสามารถสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศ การจัดกิจกรรมในวันนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อให้ ผู้ปกครองและนักเรียนผู้สนใจในหลักสูตรฯ ได้เห็นสถานที่จริงบางส่วนที่นักศึกษาจะได้เข้าฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลตำรวจ

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงหลักสูตรฯว่า ตามที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร ในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พศ.2563 ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ด้วยมาตรฐานการศึกษาแบบใหม่ตามมาตฐานสากล เน้นการสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ รู้จักคิด ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศสนองพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บัดนี้คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตรตามมาตรฐานสากล TMC. WFME. BME. Standards (2017) ผลิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พศ. 2563) เรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็น การพบปะครั้งแรก ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจหลักสูตรฯกับคณะผู้บริหารหลักสูตรฯจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะผู้บริหารหลักสูตรฯของโรงพยาบาลตำรวจ เปิดโอกาสให้ ทางผู้ปกครองและนักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ อีกทั้งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม สัมผัสการทดลองเป็นแพทย์ และเพื่อค้นหาความต้องการเป็นแพทย์อย่างแท้จริง… กิจกรรมสำหรับนักเรียน มีการแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม(A และ B) โดยกลุ่ม A จะอยู่ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมในห้องประชุมชัยจินดา 1, กลุ่ม B จะแบ่งทำกิจกรรม ดังนี้
*กิจกรรมที่ชั้น 20 ห้องประชุมชัยจินดา 3 ชื่อกิจกรรม “รักสุดใจ นายฉุกเฉิน” โดย พ.ต.ท.หญิง พลอยแก้ว ตัณฑ์แสงงาม
*กิจกรรมที่ ชั้น 3 มภร. ชื่อกิจกรรม “Empowering Students in Surgery” โดย พ.ต.อ.ณัฏฐพงษ์ กุลสิทธิจินดา
*กิจกรรมที่ ชั้น 4 มภร. ชื่อกิจกรรม “I am A Doctor” โดย พ.ต.อ.หญิง ยอดขวัญ อภิกุลชาติกิจ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนจำนวนกว่า 150 คน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมสนใจซักถามเป็นจำนวนมาก ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน ทุกคนได้ลองสวมเสื้อกาวน์ ฝึกวัดความดัน ฝึกเย็บแผลกับหนังเทียม สวมเสื้อผ่าตัด และได้ฝึกปั๊มหัวใจกับหุ่น สร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

พ.ต.อ.หญิง​ ศิริกุล​ กฤตพิทยบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจ​ “ศูนย์กลางข่าวสาร​ ประสานฉับไว​ ใส่ใจประชาชน”

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here