ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปี 2562

0
556

องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ วัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / ซึ่งได้ดำเนินการ 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น / และโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยได้จัดอบรมอาชีพเชิงปฏิบัติการและมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบอาชีพแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดให้ตามความต้องการและขีดความสามารถ อาทิ การเลี้ยงไก่พื้นบ้านและไก่พันธุ์ไข่ / การทอเสื่อ / การทำอาหาร (เนื้อแดดเดียว) / การทำน้ำพริก / การทำขนม / และการทำเครื่องหอม (การบูร) โดยเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2562 และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการในช่วงบ่าย องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี / ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น และสร้างคนไทยให้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิสม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here