ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ไทย จับมือประเทศลุ่มน้ำโขง สานความร่วมมือควบคุมยาเสพติด ผ่านความร่วมมือแม่โขงเอ็มโอยู (Mekong MOU)

0
498

ไทย จับมือประเทศลุ่มน้ำโขง สานความร่วมมือควบคุมยาเสพติด
ผ่านความร่วมมือแม่โขงเอ็มโอยู (Mekong MOU)

สำนักงาน ป.ป.ส. จับมือกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และ UNODC เตรียมจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติด
ในอนุภูมิภาค (Mekong MOU)ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค หรือ ความร่วมมือแม่โขงเอ็มโอยู ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 โดยร่วมต้อนรับ 5 ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา จีน เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว และ 1 องค์กรระหว่างประเทศคือ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crimes : UNODC) เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและการรับมือความท้าทายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดแถบลุ่มน้ำโขง ที่มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเป็นจำนวนมาก

จการประชุมความร่วมมือดังกล่าว จะมีการรับรองปฏิญญากรุงเทพ ซึ่งเป็นการประกาศและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดผลกระทบจากยาเสพติดในอนุภูมิภาค อีกทั้ง 6 ประเทศสมาชิกจะร่วมรับรองแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด (Sub-regional Action Plan on Drug Control: SAP) ฉบับที่ 11 ที่ปรับปรุงเนื้อหา พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกๆ มาตรการ ทั้งการป้องกัน การปราบปรามยาเสพติด และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายยาเสพติดโลกที่คำนึงถึงสุขภาพ สวัสดิภาพ ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน รวมถึงเป้าหมายวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ค.ศ. 2030 โดยเน้นแผนงานหลัก 4 ด้าน ได้แก่

  1. ยาเสพติดและสุขภาพ (Drugs and Health)
  2. ความร่วมมือด้านการปราบปราม (Law Enforcement Cooperation)
  3. ความร่วมมือด้านกฎหมายและอาญา (Legal and Judicial Cooperation)
  4. การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน (Sustainable Alternative Development)

การประชุมภายใต้ความร่วมมือแม่โขงเอ็มโอยู (Mekong MOU) นี้จึงเป็นโอกาสดีในการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง และถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทย จะประกาศเจตนารมณ์ในการควบคุมยาเสพติดในเวทีนานาชาติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมการประชุมภายใต้ความร่วมมือแม่โขงเอ็มโอยู สามารถติดตามรายละเอียดและผลการประชุม ได้ที่ Facebook สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด https://www.facebook.com/ONCB.TH@จจ. ป. ป. ส. #

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here