ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ได้รับผลกระทบ จากเอชไอวี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

0
764

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ได้รับผลกระทบ จาก เอชไอวี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม เข้าร่วมอบรม จำนวน 600 คน โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านโรคเอดส์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายช่วยเหลือทางสังคมแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี
  3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ อำเภอ ในเรื่องการเผยแพร่สร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ ปัญหายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับสถาณการณ์เอดส์ ปรับทัศนคติ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง และพัฒนาบุคลากรทำงานด้านเอดส์
  4. เพื่อเป็นศูนย์บริการทางสังคม ในการช่วยเหลือเกื้อกูล เเละฟื้นฟูสภาพร่างกายแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี
  5. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย “คนเมืองเดช สุขภาพดี มีคุณธรรม”
  6. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย”เพิ่มพื้นที่บุญ ลดพื้นที่บาป”ของนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทีมข่าว อำเภอเดชอุดม ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here