ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##6 รัฐมนตรี ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด

0
587

6 รัฐมนตรี ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ประกาศเจตนารมณ์
ยกระดับความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งเป็นไปตามกรอบความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC โดยประเทศไทยได้เรียกร้องให้ประกาศ “วาระแม่น้ำโขง” ในการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น และกำหนดห้วงเวลาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเป้าหมายวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้ได้รับรองเอกสารสำคัญจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ “ปฏิญญากรุงเทพ: การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อปัญหายาเสพติดในลุ่มแม่น้ำโขง” และ “แผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด ฉบับที่ 11” (พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2564) ปฏิญญากรุงเทพฯ เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดและควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น เพิ่มความพยายามในการลดความต้องการยาเสพติดโดยให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการบำบัดรักษาได้อย่างทั่วถึง สำหรับแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 11 มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เน้นแผนงานหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ยาเสพติดและสุขภาพ, ความร่วมมือด้านการปราบปราม, ความร่วมมือด้านกฎหมายและอาญา และ การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับมติของนโยบายยาเสพติดโลกและเป้าหมายวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 เพื่อรองรับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มการลักลอบผลิตและการค้ายาเสพติดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การประชุมภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 โดยในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันยกระดับความร่วมมือในการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น เพื่อป้องกันและลดปริมาณไม่ให้รั่วไหลไปสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกสำนักงานประสานงานชายแดนของทั้ง 6 ประเทศให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ ประเทศไทยยังได้เสนอให้ 6 ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดพร้อมกัน เพื่อกดดันผู้ผลิตและผู้ลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ@จจ. ป. ป. ส.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here