ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯลงพื้นที่ตะวันออกสุดของประเทศไทย สอนอาชีพระยะสั้น ในถิ่นธุรกันดารที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา จ.อุบลฯ

0
1122

อาชีวะอุบลฯลงพื้นที่ตะวันออกสุดของประเทศไทย สอนอาชีพระยะสั้น ในถิ่นธุรกันดารที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา จ.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ให้ความรู้ฝึกสอนอาชีพระยะสั้นแก่เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 โดยมีหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 60 คน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดในการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมการมีงานทำในท้องถิ่น จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปะการตกแต่งสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ โดยคณะวิชาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปะการจับจีบผ้าบนโต๊ะ โดยแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ คณะวิชาคหกรรม และหลักสูตรการตัดผมชายและหญิง ได้รับการร่วมมือจากครูวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีนโยบายในการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เป็นการยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ซึ่งมีฐานะยากจน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพและใช้ความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์สู่การเป็นฝีมือชน คนสร้างชาติ

มนฤดี สุวรรณกูฏ ปชส.อาชีวะอุบล ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here