ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมพร้อมนำทุกภาคส่วนร่วมต้านยาเสพติด

0
546

ป.ป.ส. ประกาศเจตนารมณ์ มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม
พร้อมนำทุกภาคส่วนร่วมต้านยาเสพติด

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 : นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความภาคภูมิใจ และประสบการณ์ในการทำงานจากอดีตที่ผ่านมา ไม่สามารถนำมาตัดสินความยั่งยืนในอนาคตได้ ซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ซึ่งความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมอยู่ที่การปลูกฝังและผ่านกระบวนการคิดตัดสินใจที่เหมาะสม เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนด “คุณธรรมเป้าหมาย” ขึ้นมา เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย และให้เจ้าหน้าที่ได้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ กล้านำเสนอ ตลอดจนมีความกล้าเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในองค์กรที่ไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงมาก่อน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประพฤติตนตามครรลองครองธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม และถูกต้องต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ยึดหลักคุณธรรมมาใช้ในการพัฒนาองค์กรเป็นหลัก ตลอดจนการนำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ@🏍 ÄõMhOn

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here