ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ประชุมแผนยุทธศาสตร์สมาพันธ์ฯ 2563-2565 ในวันที่ 5 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลระนอง

0
1559

ประชุมแผนยุทธศาสตร์สมาพันธ์ฯ
2563-2565 ในวันที่ 5 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลระนอง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พร้อม คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ประชุมแผนยุทธศาสตร์สมาพันธ์ฯ 2563-2565 โดยมี นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง และนางนพวรรณ ทิมขำ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับ ในวันที่ 5 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลระนอง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.) เพื่อดำเนินงาน สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในเชิงรุก และสร้างสรรค์กิจกรรมให้สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน 2.) เพื่อให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพมากขึ้น ในการกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สุขภาพสังคมปลอดบุหรี่ 3.) เพื่อให้สังคมเกิดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า และภาคส่วนต่างๆเกิดการมีส่วนร่วมในการควบคุมยาสูบ ต่อไป

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นการรวมพลังเครือข่ายต่างๆ ทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อต้านพิษภัยจากยาสูบ ปัจจุบันสมาพันธ์ ได้สร้างรูปแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคยาสูบมากมายหลายแขนง ดังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบันที่ธุรกิจยาสูบมีกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกอันแยบยลและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ที่อาศัยความไม่รู้ของประชาชน และการให้ข้อมูลผิด ๆ ทำให้ประชาชนกิดความเข้าใจผิดว่า ไม่มีพิษภัยดังนั้นภาระหน้าที่ที่สำคัญของ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในครั้งนี้ นอกจากจะขับเคลื่อนการดำเนินงานในการควบคุมการบริโภคยาสูบตามปกติเเล้ว ยังต้องขยายมิติการดำเนินการให้คลอบคลุมถึงบุหรี่ไฟฟ้า และกลยุทธการตอบโต้ข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน และไม่ถูกดึงเข้าไปอยู่ ในกลุ่มเหล่านี้โดยสมาพันธ์ฯ พร้อมภาคีเครือข่าข ทั้งหน่วยงานทั้งกาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะมีการร่วมกันบูรณาการปัญหาบุหรี่อยู่ในงานที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบองค์รวม และเชื่อมโยงทุกภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมไทยป็นสังคมที่ปลอดบุหรื่อย่างยั่งยืน ต่อไป

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here