ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ ร่วมกับ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร พร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น และการประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student ICT Fair (TJ-SIF 2019)

0
1364

ม.อุบลฯ ร่วมกับ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร พร้อมเป็นเจ้าภาพ
จัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น
และการประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student ICT Fair (TJ-SIF 2019)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น และการประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student ICT Fair (TJ-SIF 2019) ในระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยมี ทีมนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผนึกกำลังลงพื้นที่ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดงานครั้งนี้ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจาก 4 คณะลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษาในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ในการจัดเวทีให้นักเรียนไทย ครู และผู้บริหาร แสดงศักยภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และ ICT ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานวิชาการ และโครงงานวิทยาศาสตร์และ ICT ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
นายชาตรี ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น และการประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student ICT Fair (TJ-SIF 2019) ครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ. ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Students ICT Fair 2016 (TJ–SIF 2016) ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ ICT ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ผลจากการจัดการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมากในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และ ICT โดยมีการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น และในปีพุทธศักราช 2562 ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ. จึงจัดให้มีโครงการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Students ICT Fair 2019 (TJ – SIF 2019) ในระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้โรงเรียนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงงาน ICT ร่วมกันภายในงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นที่จัดขึ้นในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนน้อง ๆ นักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้การเตรียมความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานทุกประการ

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน TJ – SIF 2019

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here