ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี จัดกิจกรรมงานวันดินโลก ประจำปี 2562 “Stop soil Erosion Save our Future;ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”

0
652

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี จัดกิจกรรมงานวันดินโลก ประจำปี 2562 “Stop soil Erosion Save our Future;ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”


วันที่ 13 ธ.ค.62 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 “Stop soil Erosion Save our Future;ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” สืบเนื่องจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก ( World Soil Day) และประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กว่า 200 ประเทศ จัดงานฉลองวันดินโลก พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
จังหวัดอุบลราชธานี โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 ขึ้น ณ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเชิดชูพระเกียรติในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธาณในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถมำเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษระบบนิเวศตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “Stop soil Erosion Save our Future;ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”
การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน ข้าราชการ และภาคเอกชน ภายในงานมีกิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อมนุษยธรรม ประวัติความเป็นมาของวันดินโลก การแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว แจกปุ๋ยชีวภาพ ให้คำปรึกษาความรู้ด้านพืช และข้าว จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here