ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563

0
613

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและภูมิภาคทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับนโยบายรวมกว่า 500 คน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยเสพติด กล่าวว่า “เป้าหมายสำคัญของการเปิดปฏิบัติครั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคาม ความมั่นคงของชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้กำหนดไว้ โดยบูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพ ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทุกหน่วยงานยึดการปฏิบัติภายใต้หลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการดำเนินการต่อผู้ค้าทุกระดับ ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด มุ่งการลดความต้องการใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน และผู้ผ่านการบำบัดรักษาแล้ว เพื่อไม่ให้กลับไปมีพฤติการณ์อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและพัฒนาต่อยอดให้ปลอดจากยาเสพติด ตลอดจนให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลและการทำงานที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดปฏิบัติการ “1511” ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของ 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง จากการประชุมภายใต้บันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ผ่านมา โดยทั้ง 6 ประเทศจะดำเนินการเพื่อการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้นและยาเสพติดในกรอบเวลาเดียวกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และจะมีการประเมินผลทุก 3 เดือน พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพราะหน่วยงานราชการไม่สามารถดำเนินการเพียงลำพังได้ เพื่อให้ลูกหลานและสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด@จจ. ป. ป. ส.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here