ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##6 ประเทศ เริ่มปฏิบัติการ 1511 ยกระดับความร่วมมือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย อันเกิดจากการผลักดันของไทย

0
1288

6 ประเทศ เริ่มปฏิบัติการ 1511
ยกระดับความร่วมมือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
ตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย อันเกิดจากการผลักดันของไทย

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า “ผลจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรี 6 ประเทศ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศไทย โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานการประชุมและผู้แทนประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารระดับรัฐมนตรีที่ควบคุมหน่วยปราบปรามยาเสพติดจากประเทศจีน เวียดนาม เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ได้มีมติร่วมกันที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการเพื่อสกัดการลำเลียงเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้นและยาเสพติด ที่ลักลอบลำเลียงเข้าและออกจากแหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคำ”
โดยทุกประเทศนอกจากจะกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันแล้วยังกำหนดให้มีการเปิดปฏิบัติการภายในกรอบเวลาเดียวกันทุกประเทศ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 และกำหนดชื่อว่า Operation 1511ซึ่งมาจากผลการประชุมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ข้อสรุปดังกล่าวถือเป็นผลสำเร็จของประเทศไทยในการยกระดับความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะมีผลต่อการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดทั้งในประเทศอนุภูมิภาค และภูมิภาคของโลก ที่กำลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของยาเสพติดประเภท สารสังเคราะห์ออกฤทธิ์ตุ้นประสาท คือยาบ้าและไอซ์ และนอกจากนี้ประเทศไทยยังสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขงในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาทางเลือกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แหล่งผลิต การดำเนินมาตรการต่างประเทศเชิงรุกดังกล่าวนอกจากเป็นตามนโยบายและข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังนั้นการดำเนินมาตรการจึงต้องทำควบคู่กันไปในทุก ๆ ด้าน และข้อเน้นย้ำของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากแนวทางและการเปิดปฏิบัติการ 1511 ข้างต้นหลายประเทศได้เริ่มดำเนินการและมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยจับยึดยาเสพติดในพื้นที่ปฏิบัติการเป็นยาบ้า 25,627,033 เม็ด ไอซ์ 1,831.2 กก. เฮโรอีน 895 กก กัญชา 1,859 กก. ยาอี 75 กก. และสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 16,300 กก. โดยแยกเป็นประเทศจีน จับยึดยาบ้า 185,000 เม็ด, ประเทศเมียนมา จับยึด ยาบ้า 2,248,296 เม็ด -ไอซ์ 699 กิโลกรัม – เฮโรอีน 330 กิโลกรัม และยึดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ (กรดเกลือ) ได้กว่า 16,200 กิโลกรัม, ประเทศ สปป.ลาว จับยึด 166,486 เม็ด -ไอซ์ 200 กิโลกรัม และเฮโรอีน 565 กิโลกรัม, ประเทศกัมพูชา จับยึด ไอซ์ 18 กิโลกรัม – ยาอี 75 กิโลกรัม และประเทศไทย จับยึดยาบ้า 22,793,251 เม็ด – ไอซ์ 931 กิโลกรัม และกัญชา 1,859 กิโลกรัมเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ป.ป.ส. จะเป็นผู้สรุปผลการปฏิบัติการ 1511 และรายงานให้แต่ละประเทศทราบทุกเดือน และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติเมื่อครบ 3 เดือน การปฏิบัติการ 1511 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงขอให้พี่น้องประขาชนได้มีความมั่นใจ การดำเนินงานและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด@จจ. ป. ป. ส. #

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here