ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่

0
706

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ
จัดโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2563 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนรู้สู่วิถีครอบครัวอบอุ่น” (โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น) ภายใต้ โครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่ ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานในปีที่ 1 ให้ 16 ตำบลในอำเภอวารินชำราบ และภาคีเครือข่ายได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อเป็นเวทีนำสู่นโยบายของท้องถิ่นในงานด้านครอบครัว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้ดำเนินการจาก 22 หน่วยในโครงการ ผู้นำจาก 16 ตำบล ผู้นำจากภาคเครือข่าย กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอบนเวทีและการจัดแสดงผลงานที่เกิดจากการดำเนินการ และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมประชุมร่วมเพื่อการขับเคลื่อนงานพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบอำเภอวารินชำราบ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ ได้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมสาธิตและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสตรีทุกหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านศรีไค โรงเรียนโนนชาดผดุงวิทย์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองศรีไค โรงเรียนผู้สูงอายุนอกห้องเรียนบ้านแมด วัดบ้านอุดมชาติ วัดบ้านศรีไค สภาเด็กและเยาวชนบ้านแมด และบ้านศรีไคออก การแสดงต้อนรับจากกลุ่มสตรีบ้านค้อแขมและดอนบาก จากนั้น นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ เป็นประธาน “พิธีมอบรางวัลครอบครัวดีเด่นและส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายให้ประธานคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ” และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวอุ่นเข้มแข็งในชุมชน” โดย นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อด้วยการ “บอกเล่าประสบการณ์งานครอบครัวจากพื้นที่ (Powerful talk คนละ 5 นาที) ผู้ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ครั้งนี้ ประกอบด้วย นายทศพล ไกรพันธ์, พระอธิการกำแพง ชาคโร, นางดวงพร ธานี, นางสาวสุดารัตน์ คงคาพันธ์, นางจงรักษ์ บุญลอย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร จากนั้นประธานเยี่ยมชมบูทนิทรรศการที่จัดแสดงภายในงาน ช่วงบ่ายเป็นการหารือแผนงานการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว 16 ตำบล ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนดำบล 16 แห่ง อำเภอวารินชำราบ และสรุปผลการประชุมร่วมการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวอำเภอครอบครัวอบอุ่น 16 ตำบล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในระดับพื้นที่ กล่าวถึง การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครอบครัวดีเด่นตามแนวทางครอบครัว 5 ดี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างสู่การเป็นครอบครัวอบอุ่นต้นแบบคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองศรีไค ร่วมกับคณะทำงานอาสาสมัครครอบครัวใน 11 หมู่บ้าน ร่วมกันค้นหาและพิจารณาตามแนวทางครอบครัว 5 ดี โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกกำลังกายดี หมายถึง ครอบครัวมีการออกกำลังกายร่วมกันอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 11 คน ด้านการออมดี หมายถึง ครอบครัวที่มีการออมร่วมกัน จำนวน 9 คน ด้านการสื่อสารดี หมายถึง ครอบครัวที่มีการพูดคุยปรึกษากันในครอบครัวเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 11 คน ด้านอาหารดี จำนวน 10 คน ด้านการใส่ใจดี หมายถึง ครอบครัวที่มีการดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว อย่างดีต่อเนื่อง จำนวน 12 คน และด้านอาสาดี หมายถึง การช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัวและในชุมชนต่อเนื่อง จำนวน 15 คน

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here