ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนธันวาคม 2562

0
1275

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนธันวาคม 2562


วันที่ 17 ธ.ค.62 ณ เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทรงมีพระราชดำริว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบให้บริการแก่ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขัง ได้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ตามหลักมนุษยธรรม และผู้ต้องขัง มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งกาย และใจ เมื่อออกมาสู่สังคมภายนอก สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ


การจัดกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทาน จึงให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจัดกิจกรรมขึ้นในเรือนจำทุกแห่งทั่วประเทศ จังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ขึ้น โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนหน่วยงานราชการ และภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ การตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ การจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการกับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ และการจัดอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์สวนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน

Cr.ปชส.อุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here