ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สพร.7 อุบลฯ เปิดการฝึกอบรม และรับมอบวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ ฝีมือ สาขา“ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์”

0
929

สพร.7 อุบลฯ เปิดการฝึกอบรม และรับมอบวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ
ฝีมือ สาขา“ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์”

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นาย
เธียรชัย พุทธรังษี) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และรับมอบ
วัสดุฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา“ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์”
ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงฝึกงานช่างซ่อมตัว
ถังและพ่นสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เพื่อยก
ระดับฝีมือให้กับบุคลากรในสายอาชีพช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ให้มี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบกิจการ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน
จากสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานสียานยนต์ งานเคาะตัวถัง
จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

 1. บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
 2. บริษัท โตโยต้า อำนาจเจริญ จำกัด
 3. บริษัท โตโยต้า ภูมิพัฒนา จำกัด
 4. บริษัท วัน ฉะเชิงเทรา จำกัด
  การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้านวิทยากร เครื่องมือ
  อุปกรณ์ วัสดุฝึกที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากภาคเอกชน ได้แก่
  1) บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มูลค่า 100,000 บาท
  2) บริษัทนิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัด มูลค่า 120,000 บาท
  3) บริษัทไทยฮวด จำกัด มูลค่า 100,000 บาท
  4) บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์โค๊ทติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  มูลค่า 129,982.30 บาท
  จากการร่วมมือที่ผ่านมาร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนหลายบริษัทภายใต้คณะ
  กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือตอนล่าง2 สาขาสียานยนต์ (อุบลราชธานี) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการ
  บริษัท ศูนย์เทคนิค (2006) จำกัดคุณสุนันทา ทัศจันทร์ เป็นประธาน
  กรรมการ ส่งผลให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กรมพัฒนา
  ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ผลการดำเนินการเปิด
  ระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การบริหารราชการแผ่นดินแบบมี
  ส่วนร่วม ประจำปี 2562 ด้ านสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective
  Change) ระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ
  กพร. โดยได้รับรางวัลจากท่านรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เมื่อ
  วันที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
  ต้องขอขอบพระคุณผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่าน

Cr.อาคม อบรมย์

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here