ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. รับฟังเสียงประชาชน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่ เพื่อยกเลิก ‘พืชกระท่อม’ ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ 15 มกราคม นี้

0
787

ป.ป.ส. รับฟังเสียงประชาชน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่
เพื่อยกเลิก ‘พืชกระท่อม’ ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ 15 มกราคม นี้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน ในประเด็น “การยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ… ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ภายหลังจากที่กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้น เพื่อต้องการนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม ประกอบกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ไม่ได้กำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องควบคุม อีกทั้งถือแนวทางการลดทอนความเป็นอาชญากรรม (decriminalization) ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อน การดำเนินการดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้นโยบายการแก้ปัญหายาเสพติด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จึงได้มีข้อสั่งการให้สำนักงาน ป.ป.ส. ยกร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … โดยมีหลักการสำคัญ คือ การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และยกเลิกบทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อจะนำข้อมูลความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ประกอบการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งรัฐสภาพิจารณาต่อไป

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ. … หรือการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ เพื่อชี้แจงนโยบาย และแผนการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของรัฐบาล พร้อมทั้งระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สภาวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดการประชุม ภายในงานมีการอภิปรายของนักวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาคประชาชน และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรับชมการอภิปรายดังกล่าวได้ทาง Facebook Live สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป@Maprang

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here