ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ประโยชน์กัญชาและการปลดกระท่อมจากยาเสพติด

0
544

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ประโยชน์กัญชาและการปลดกระท่อมจากยาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ฯ การประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน 2 เรื่องคือ 1. การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รายงานความคืบหน้าในประเด็นการอนุญาตและการให้บริการทางการแพทย์ และการใช้ประโยชน์จากกัญชง ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก หลังจากที่ได้มีการปรับแก้ไขกฎหมายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาได้ และ 2.การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดมีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รายงานความคืบหน้าการกำหนดกระบวน ขั้นตอน และวิธีการตรวจหรือทดสอบ โดยคาดว่าจะสามารถออกประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ส. ให้มีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผมให้มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง นอกจากนี้ได้มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญคือ การพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อร่างดังกล่าว ว่าร้อยละ 95 เห็นด้วยกับการถอดพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ในขณะที่ 5% ยังมีความวิตกกังวลต่อการใช้พืชกระท่อมในเด็กและเยาวชน และการนำไปใช้ในลักษณะสารเสพติดชนิด 4 คูณ 100 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะให้วางแนวทางการควบคุมดูแล และในชั้นนี้ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา ที่ 58/2 ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาจมีมติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่ทำการเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไปพร้อมกับแนวทางการยกเลิกพืชกระท่อม ตามร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งรัฐสภาพิจารณาต่อไป และควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนให้มีมากขึ้น
@Maprang

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here