ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พิพัฒน์ รมว.ท่องเที่ยว ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

0
749

พิพัฒน์ รมว.ท่องเที่ยว ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 : นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสาระสำคัญของ การประชุมฯ ดังนี้

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์ถึง ผลสรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสรุปขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทย (TTCI) ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้น

สำหรับมติที่สำคัญในการประชุมวันนี้ ได้มีการเห็นชอบการประกาศคณะกรรมการนโยบาย การท่องเที่ยวแห่งชาติ 2 เรื่อง ได้แก่ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. …. และ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. …. รวมถึงได้เห็นชอบประกาศ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 6 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่ามีชีวิต, เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย, เขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่, เขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวิทยาถิ่นอีสาน, เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ซึ่งได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์จากพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมได้เห็นชอบการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในประเด็นห้องน้ำสาธารณะ การปรับปรุงองค์ประกอบ คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (CBT Thailand) พ.ศ. 2559 – 2563 รวมถึงการดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองภารกิจสาคัญในการสร้างความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว ในเมืองรองและการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายไปสู่เมืองรองและชุมชน ให้เป็นรายได้สาคัญ ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงรับทราบมาตรการพยุงเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจมอบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเห็นชอบการใช้เงินสำรอง ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าวต่อไป

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here