ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

0
1094

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แถลงข่าว “โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2563” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและบทบาทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และ นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit – SID) ประจำพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อสังคม ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อสังคมให้กับองค์กรต่าง ๆ โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์หรือสาธิตนำร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพิ่มมูลค่า หรือรูปแบบการดำเนินการแบบใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ และให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของ NIA ในการเป็น PMU และการพัฒนาโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม” และ นายชัยยงค์ ภูมิพระบุ ผู้ประประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมกา แอนด์ ออร์แกนิค ฟาร์ม ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กล่าวว่า เป้าหมายหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม จะเป็นการขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรม จึงมีการดำเนินโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit – SID) เพื่อเร่งการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรม โดยช่วยบ่มเพาะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ผลักดันให้เกิดผลงานนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบหรือโครงการนำร่องเพื่อพิสูจน์ทราบถึงความเหมาะสมในการนำนวัตกรรมเข้าไปแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ผ่านกิจกรรมของเครือข่าย และการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และหวังว่าชุมชนจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน สำหรับปีงบประมาณ 2563 สนช. ได้ปรับแผนงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยแบ่งการดำเนินการของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมออกเป็น 3 แผนงาน ได้แก่ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยจะมีการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อช่วยพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาทางสังคมหรือตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ และสนับสนุนการนำผลงานดังกล่าวไปไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการสังคม มีหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการ พัฒนาแนวคิดนวัตกรรมทางสังคม โดยหวังว่าจะเกิดนวัตกรเพื่อสังคม และกิจการเพื่อสังคมที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชน โดยบ่มเพาะเยาวชนให้มีแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงผลักดันให้เกิด social startup ซึ่ง NIA ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา, หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศโดยเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารของโครงการดังกล่าวได้ที่… http://social.nia.or.th/sid/ หรือ อีเมล์ social@nia.or.th

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here