ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรียุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการ ศอ.ปส.ช. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำคัญ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง บูรณาการงาน “สร้างพื้นที่ปลอดภัย” ในหมู่บ้าน/ชุมชน

0
1359

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรียุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการ ศอ.ปส.ช. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำคัญ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง บูรณาการงาน “สร้างพื้นที่ปลอดภัย” ในหมู่บ้าน/ชุมชน

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชนนำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกหมู่บ้านชุมชนใน 5 จังหวัด คือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และ 3 อำเภอในกำแพงเพชร ได้แก่ อำเภอพรานกระต่าย ไทรงาม และลานกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ 5,280 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 57 อำเภอ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีอัยการศาลภาค อธิบดีอัยการจังหวัด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศอ.ปส.จ. ผู้แทน ปปง. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. รวมจำนวนกว่า 60 คน ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) มีหน้าที่นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ และอำนวยการ กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอำนวยการและประสานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในพื้นที่สำคัญ อย่างภาคเหนือตอนล่างจะช่วยเสริมสร้างการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่าง ๆ ไปดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จากสถานการณ์ในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ลำเลียงผ่านของยาเสพติดจากภาคเหนือตอนบน โดยกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจะหลีกเลี่ยงเส้นทางสายหลักที่มีด่าน/จุดตรวจที่เข้มงวด หันไปใช้เส้นทางสายรองแทน ดังนั้น การสร้างแนวป้องกันยาเสพติดในพื้นที่โดยใช้หมู่บ้าน/ชุมชน จึงเป็น “กลยุทธ์” ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทั้งนี้ที่ผ่านมาโครงการฯ ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า “หัวใจหลักของแนวคิดพื้นที่ปลอดภัย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน และการสนับสนุนจากหน่วยราชการอย่างบูรณาการในทุกมาตรการ ทั้งการป้องกัน การบำบัดรักษา และการขยายผลสืบสวน จับกุมตัวการสำคัญและยึดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด” พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนส่งข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดผ่านระบบรายงาน แบบ On Line ผ่านโทรศัพท์มือถือถึงสำนักงาน ป.ป.ส. โดยตรงเพื่อให้การบูรณาการของทุกหน่วยงานเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที สอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบเห็นผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแจ้งผ่านสายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากพบเห็นผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติด ควรนำเข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่สถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386
@🏍 ÄõMhOn 🏍

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here