ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ เปิดอาคารโรงงานต้นแบบ PILOT PLANT ยกระดับผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์

0
548

ม.อุบลฯ เปิดอาคารโรงงานต้นแบบ PILOT PLANT ยกระดับผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการ จัด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (Steak Talks #1) รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิด และ ดร.ประชา คำภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน กิจกรรมในงานประกอบด้วย เสวนาหัวข้อ แนวทางในการจัดการโรงงานแปรรูปอาหาร การประกวดแข่งขันการปรุงอาหารและการประยุกต์ใช้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม การเยี่ยมชมโรงงาน การเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ (Entrepreneur Success Story)  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือPILOT PLANT เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของการเปิดใช้อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือPILOT PLANT ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรองรับการผลิตและแปรรูปประเภทเนื้อสัตว์ของผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร วิสาหกิจ SME และ StartUp ในพื้นที่ ภายใต้การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ ให้มีมาตรฐานสากล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานต้นแบบ นักวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงวิชาการ ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎี และปฏิบัติ จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และการประกวดแข่งขัน ตลอดจนนิทรรศการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเชื่อมโยง เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจและประชาสัมพันธ์โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่อผู้ประกอบการ และผู้สนใจต่อไปสำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “แนวทางในการจัดการโรงงานแปรรูปอาหาร”(Food Pilot Plant Management) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณดี นิติธรรมยง นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ดร.เอกอนงค์ จางบัว รองผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหารฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมการเยี่ยมชมโรงงาน การเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการ ที่ประสบความสำเร็จ (Entrepreneur Success Story) กิจกรรมประกวดแข่งขัน การปรุงอาหารและการประยุกต์ใช้เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม (Food Processing contest) ซึ่งมีทีมนักศึกาแข่งขันจำนวน 6 ทีม ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมไส้อั่วม่อน สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม HTM1 สาขาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  อันดับ3 ทีม 3FT สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความพร้อมในการสนับสนุน ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร พร้อมให้คำปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารแปรรรูปเนื้อสัตว์ สู่การยกระดับมาตรฐานการผลิต และเกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ในอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ภาพ / ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here