ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. เดินหน้าปรับสถานะพืชกระท่อม เตรียมประกาศพื้นที่ให้ครอบครองและเสพได้โดยไม่เป็นความผิด เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม ควบคู่กับการดูแลสุขภาพของผู้ใช้พืชกระท่อม

0
618

ป.ป.ส. เดินหน้าปรับสถานะพืชกระท่อม
เตรียมประกาศพื้นที่ให้ครอบครองและเสพได้โดยไม่เป็นความผิด
เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม ควบคู่กับการดูแลสุขภาพของผู้ใช้พืชกระท่อม

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 : นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เผยความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติด สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มอบให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดพื้นที่ประกาศอนุญาตให้ครอบครองและเสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด ตามมาตรา 58/2 แห่ง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 และเร่งเสนอร่างกฎกระทรวง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่เป็นความผิดในพื้นที่ประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป โดยให้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับแนวทางการเสนอกฎหมายยกเลิกพืชกระท่อม ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งเวียนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ปัจจุบันพื้นที่ ต.น้ำพุ อ. บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศอนุญาตให้ครอบครองพืชกระท่อม เพื่อการศึกษาวิจัยการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ “ต้นแบบ” สำหรับการประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่ให้เสพและครอบครองพืชกระท่อมได้ โดยไม่เป็นความผิด สำหรับการขยายพื้นที่ จะมีเกณฑ์เบื้องต้นโดยพิจารณาจากประชาชนในพื้นที่ที่มีความพร้อมจะมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแล การครอบครอง/การเสพ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด โดยแสดงความประสงค์เพื่อขอให้ สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมสำรวจความพร้อม เพื่อการเสนอออกประกาศอนุญาตให้พื้นที่ที่ประชาชนในท้องที่ สามารถเสพและครอบครองพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดได้ต่อไป” การดำเนินการในขณะนี้คือ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่เป็นความผิด และสำนักงาน ป.ป.ส. จะจัดทำคู่มือการ เตรียมการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับแนวนโยบายใหม่ในการจัดการปัญหายาเสพติดและนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ดำเนินนโยบายลดความเป็นอาญาของยาเสพติดที่จะมีผลต่อการลดความแออัดของเรือนจำ@จจ. ป. ป. ส.

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here