ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ…คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

0
1430

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ…คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมฝึกงานในวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไป ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ปกครอง คณะญาติ และนักศึกษารุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน สำหรับพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เป็นกิจกรรมที่ทางคณะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความสำเร็จการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ตนเองได้ศึกษาเล่าเรียนมา ซึ่งภายในงานพิธีดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลจากการคัดเลือกภายในชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายกวสิน แก้วอุ่นเรือน ได้รับ “รางวัลเพื่อนพึ่งพายามสอบ” เนื่องจากเป็นนักศึกษาผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาแก่เพื่อนร่วมชั้นปี นายณัฐชนน สุขะประเมษฐ ได้รับ “รางวัลเกื้อกูลเพื่อนร่วมชั้นปี” เนื่องจากเป็นนักศึกษาผู้ซึ่งสนับสนุน เสียสละสุข และประโยชน์ส่วนตน เพื่อสุขและประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน และ นายวรากร วงษ์ขันธ์ ได้รับ “รางวัลคนดีแห่งชั้นปี” เนื่องจากเป็นนักศึกษาผู้ซึ่งมีความประพฤติปฏิบัติที่ดี รวมถึงดำรงตนอย่างมีคุณธรรม สำหรับการมอบรางวัลครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาผู้ซึ่งเสียสละและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อน ๆ ร่วมชั้นปีต่อไป

ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทุกคนที่เข้าร่วม“พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ นับว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการเรียนชั้นพรีคลินิก การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เป็นการก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรมที่นักศึกษาจะต้องเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ตรงในวิชาชีพที่ออกไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่เหมือนในห้องเรียน ซึ่งนักศึกษาต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรหลากหลายอาชีพ ทั้งเภสัชกรแหล่งฝึก แพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนคนไข้ผู้มารับบริการ ดังนั้น อยากให้นักศึกษาเตรียมพร้อม ทั้งองค์ความรู้ พฤติกรรม และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องวางแผนกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งใจทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ รับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานและตนเองอยู่เสมอ ที่ผ่านมา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคำชมเชยจากพี่เภสัชกรแหล่งฝึกและวิชาชีพ ว่ามีองค์ความรู้เป็นเลิศ มีความขยัน มีความใส่ใจ และที่สำคัญมีสัมมาคารวะ ดังนั้น นักศึกษาทุกคนที่ออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จึงเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นายณัฐชนน สุขะปรเมษฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 กล่าวขอบคุณ และแสดงความรู้สึกต่อเพื่อนนักศึกษาร่วมรุ่นว่ารู้สึกดีใจและมีความภาคภูมิใจที่ได้สวมเสื้อกาวน์ของคณะเภสัชศาสตร์ในวันนี้ ด้วยความภาคภูมิใจ ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับบูรณาการให้กับศิษย์ทุกคน ซึ่งสัญญาว่าจะนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี ยึดมั่นและดำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม และขอขอบคุณครอบครัว ผู้ปกครอง และญาติพี่น้องที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอด จนสามารถทำให้พวกเราก้าวผ่านอุปสรรคมาถึงวันนี้ และพร้อมจะก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคตต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here