ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รมว.ยธ. มอบนโยบายศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นขยายผล ตรวจสอบ ยึดทรัพย์สิน ตัดวงจรนักค้ายา

0
1296

รมว.ยธ. มอบนโยบายศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นขยายผล ตรวจสอบ ยึดทรัพย์สิน ตัดวงจรนักค้ายา

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 : นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) มอบนโยบายการดำเนินงานของ “ศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายการค้ายาเสพติด” ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 5/2563 โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองทัพบก, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สำนักงานคดียาเสพติด, สำนักงานอัยการสูงสุด, กรมสรรพากร เข้าร่วมรับมอบนโยบาย พร้อมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ณ สำนักงาน ป.ป.ส.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งในการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกัน คณะอนุกรรมการปราบปราม และคณะอนุกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรขยายไปถึงการติดตามยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อทำลายวงจรการค้ายาเสพติด และเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดขึ้นโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด เป็นประธานกรรมการ และมีหน่วยงานบูรณาการที่เข้าร่วมประชุมฯ เป็นกรรมการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ อำนวยการให้มีการปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม ขยายผลและนำมาตรการสมคบ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ และมาตรการริบทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และมาตรการทางกฎหมายอื่นเช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน มาใช้เพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดส่วนกลาง และระดับพื้นที่ โดยการสืบสวนทางการข่าวและการนำเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการขยายผลจับกุม ประสานงาน สั่งการ เร่งรัด กำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามและยึดทรัพย์สินตามแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ส่วนกลางและระดับพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดภาคหรือจังหวัด และแต่งตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวน ยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดภาคหรือจังหวัดตามที่เห็นสมควรต่อไป

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here