ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์งดเผาในท้องถิ่น ลดฝุ่น PM 2.5

0
826

จังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์งดเผาในท้องถิ่น ลดฝุ่น PM 2.5


ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในป่าและพื้นที่การเกษตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและผลเสียต่อการทำการเกษตร ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้กิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา และสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ การไถกลบตอซัง และผลิตปุ๋ยพืชสด ความรู้พื้นฐานเพื่อการหยุดเผา การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การผลิตอาหารสัตว์จากฟางข้าว การปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการเพาะเห็ดฟาง โดยมีประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประธานแปลงใหญ่ ประธานอาสาเกษตรหมู่บ้านระดับอำเภอ ทุกอำเภอ และเกษตรกรในอำเภอวารินชำราบและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here