ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#ป.ป.ส. ยกระดับขับเคลื่อนแกนนำเยาวชนระดับชาติต้านยาเสพติด

0
245

ป.ป.ส. ยกระดับขับเคลื่อนแกนนำเยาวชนระดับชาติต้านยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมัชชา ศอ.ปส.ย. (CYDOT YOUTH FORUM) ครั้งที่ 2 จัดโดยศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน ระดับชาติ ซึ่งเป็นองค์กรเยาวชนในกำกับของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2562 ถือเป็นการรวมแกนนำ ศอ.ปส.ย. ระดับจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด มาร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการลดความต้องการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน และรับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านยาเสพติด สามารถนำนโยบายไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า รัฐบาลได้ยกระดับการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วน ที่ต้องลดความต้องการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ได้โดยเร็วและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่มีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ ปฏิบัติงานผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมตามถนัด ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความสามารถ เพื่อเติบโตไปเป็นพลังทางสังคมที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ตลอดจนรู้เท่าทันยาเสพติด รู้เท่าทันภัยทางสังคม มีวินัยและจิตสำนึก ซึ่ง ศอ.ปส.ย. จะเป็นกลไกสำคัญอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนมาตรการด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านการจัดกิจกรรมทางเลือก กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมแข่งขันกีฬา การรณรงค์สร้างกระแสการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยสนับสนุนงานด้านยาเสพติด และเป็นการสร้างสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัว ในสถานศึกษา และในสังคม Cyber โดยในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะมีโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำแถวสองให้กับแกนนำเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย. ระดับจังหวัด เพื่อสานต่องาน ศอ.ปส.ย. ในระยะต่อไป และมีกิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคีของสมาชิก โดยการส่งเสริมให้เครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย. ได้ทำกิจกรรมร่วมกันใช้ทักษะทางด้านกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพพลามัยที่แข็งแรง

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มว่า “ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย. เป็นเยาวชน คนรุ่นใหม่ ที่อาสาเข้ามาทำงานด้านยาเสพติดที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความสามารถ และจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนด้วยกัน ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” อย่างแท้จริง โดยสำนักงาน ป.ป.ส. จะให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศด้านยาเสพติด รวมทั้งสืบสานแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นฐานคิดในการทำงาน และร่วมกันสอดส่องดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด”

#มาร่วมกันสร้าง “พื้นที่สร้างสุข…ไร้เสพ”

#ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย 

“สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

#แจ้งเบาะแสยาเสพติด

สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here