ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##มอบกระบือให้กับกําลังพล โครงการไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติ

0
661

มอบกระบือให้กับกําลังพล โครงการไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติ


อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก มอบกระบือให้กับกําลังพล ตามโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา
เมื่อเร็วๆนี้ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรี รณกร ปานกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมพิธีมอบกระบือให้กับกําลังพล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับสมาชิกทหารกองหนุน ที่ประกอบอาชีพด้าน การเกษตรกรรม เพิ่ม ศักยภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้สูงขึ้น นอกเหนือจากใช้บริโภคและยังเหลือไว้จําหน่าย ส่งเสริมและอนุรักษ์กระบือไทย ให้อยู่กับสังคมไทย และจรรโลง วัฒนธรรมการใช้กระบือทําการเกษตร ให้คงอยู่กับสังคมชนบทตลอดไป ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งราษฎรในพื้นที่ดําเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงขึ้น เป็นเรื่องสําคัญยิ่ง คือ เป็นการแสดงออกความรัก เทิดทูน และจงรักภักดี อย่างสูงยิ่ง ต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปวงประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปฏิบัติใน ทุกวาระโอกาสที่จะสามารถทําได้ หน่วยมณฑลทหารบกที่ ๒๒ กรมทหารราบที่ ๖ และหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนอดีต รองผู้บัญชาการทหารบกและคณะ จึงได้พร้อมใจกันดําเนินโครงการไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพิจารณามอบกระบือให้กับกําลังพลของหน่วย สมาชิกสมาคมทหารกองหนุน สมาชิกทหารผ่านศึก ทหารกองประจําการของหน่วยทหารในพื้นที่ และสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ ๒๒ และหน่วยขึ้นตรง จํานวน 23 ตัว กรมทหารราบที่ 6 และหน่วยขึ้นตรงพร้อมด้วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๖ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 จํานวน 44 ตัว กรมทหารพรานที่ 23 จํานวน 6 ตัว โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ จํานวน 6 ตัว กระบือร่วมพิธีจากอําเภอเขื่องใน จํานวน 5 ตัว รวมกระบือที่มอบให้ทั้งสิ้น 84 ตัว คิดเป็นมูลค่า 2,520,000 บาท การควบคุมดูแลกระบือ/ จํานวน 84 ตัว จะมีคณะกรรมการดําเนินดูแล ติดตาม และประเมินผลตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการอย่างเป็น รูปธรรมอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้รับมอบกระบือ ทุกคนจะต้องลงนามในสัญญาข้อตกลง ตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อให้เป็น แนวทางเดียวกัน ในการดูแลอนุรักษ์กระบือไทยของโครงการฯ ต่อไป

ยงยุทธ ผูกพันธ์ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here