ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ อารยธรรมโบราณ และแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา

0
929

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี เพื่อพัฒนาและสนับสนุน
งานวิจัยทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ อารยธรรมโบราณ และแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวถึงการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา นายทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น) และผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณีวิทยาที่มาร่วมเป็นสักขีพยานครั้งนี้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและความเป็นมาในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ด้านซากดึกดำบรรพ์ อารยธรรมโบราณจากอดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนกิจกรรมด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการสำรวจและขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ และการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างสำนึกสาธารณะให้แก่ชุมชน และประชาชนทั่วไป และเพื่อจัดการประชุมวิชาการด้านซากดึกดำบรรพ์และธรณีวิทยาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมในอนาคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ทั้งสองหน่วยงาน ได้บรรลุข้อตลกลงในการจัดทำความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มนุษย์ และการบูรณาการองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่รับผิดชอบขของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งสอดรับกับหลักเกณฑ์ทั้งห้าด้านของอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายหลักคือ เสาะแสวงหาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทรัพยากรของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาค ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้เล็งเห็นความร่วมมือทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่ง อันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่นักวิชาการของกรมทรัพยากรธรณี นักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้นเพื่อสร้างจุดร่วมในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคให้เกิดผลและประโยชน์อย่างต่อเนื่องกับประเทศสืบไป
นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า กรมทรัพยากรธรณีมีความยินดีและขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาความตระหนักรู้ในคุณค่าทางธรณีวิทยา เพื่อให้เกิดความหวงแหน ทำให้เกิดการศึกษาอย่างจริงจังอันเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งผลให้สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับบุคลากรของกรมทรัพยากรธรณี เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านวิชาการ การวิจัย และการบูรณาการองค์ความรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์มนุษย์ ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกันสนับสนุนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อทั้งสองหน่วยงานจะได้ทำการค้นคว้าและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการวิจัย การประเมินผล และการขยาย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งสองหน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรร่มกันในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมมือกันจัดกิจกรรมบริการวิชาการอันกอให้เกิดการพัฒนาของทั้งสองฝ่ายและชุมชนที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนั้นข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่จะแสวงหาจุดร่วมในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทรัพยากรทั้งสองหน่วยงาน เพื่อตอบโจทย์การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคนี้ให้ดีขึ้น และส่งผลดีให้กับภาพรวมของประเทศต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here