ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

0
447

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ
ภาคเอกชน วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี
2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยกรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น
เป็นเจ้าภาพ การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยในการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่างไทย
และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมกับกำหนดวันที่ 2 มีนาคมของ
ทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและ
เป็นแบบอย่างต่อแรงงานไทยทุกคน นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการกระตุ้นให้แรงงานหันมาเห็นความสำคัญของ
การเพิ่มความรู้ ทักษะ ฝีมือ ให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่ดี
แก่ผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here