ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##แพทยสภา และ แพทยสมาคมแถลงข่าว สนับสนุนส่งกำลังใจให้ นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

0
547

แพทยสภา และ แพทยสมาคมแถลงข่าว สนับสนุนส่งกำลังใจให้ นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. :
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภาและผู้อํานวยการ สํานักงานแพทยสมาคมต่อกรณีของ โรคระบาด COVID-19 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย, ศาสตราจารย์นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ รพ.รามาธิบดี, นายแพทย์ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโครงการ, ปรัธนา ลีนพนัง ผู้แทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), คุณสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), คณะแพทย์ และผู้สนใจร่วมในการแถลงข่าว แพทยสภา และ แพทยสมาคมแถลงข่าว สนับสนุนส่งกำลังใจให้ นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอย เพชรบุรี 47 แขวง บางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์นายกแพทยสภาและผู้อํานวยการ สํานักงานแพทยสมาคม
ต่อกรณีของ โรคระบาด COVID-19 กล่าวว่า จากเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่เป็นปัญหาของสาธารณสุข ทั่วโลกรวมทั้งประเทศ
ไทย ในขณะนี้ได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการบริหารของแพทยสมาคม เนื่องจากเล็งเห็นว่า แพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ เป็นกลไกสําคัญ ในการต่อสู้กับโรคร้ายอันมีแนวโน้ม ที่จะมีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในสถานพยาบาลทั้งของรัฐ และเอกชน จึงมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งยังอยู่ในสถานะที่ มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งมีโอกาสถึงแก่ชีวิตอย่างที่เห็นในต่างประเทศ ขวัญและกําลังใจในยามนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญ ในการที่จะ เพิ่มพลัง เพิ่มความเข้มแข็ง ให้กับแพทย์ในด่านหน้าทั่วประเทศ และเป็นที่มาของ “โครงการซื้อประกันชีวิตให้แพทย์ทั่วประเทศ” ในเบื้องต้น ได้รับความร่วมมือ จากบริษัทไทยประกันชีวิต และ AIS ซึ่งมีความเห็นตรงกันในหลักการ และกําลังจัดทํารายละเอียดของโครงการ โดยหวังให้เป็นส่วนหนึง่ ในการ นําพาประชาชนผ่านวิกฤตการณ์ร้ายแรงของชาติในคร้ังนี้ สําหรับความคืบหน้า เราจะได้นําเสนอ ในโอกาสต่อไป ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากรายงาน
สถานการณ์ของโรค COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเร็วจากที่เคยพบวันละ ตํ่ากว่าห้าราย
เป็นวันละสิบกว่าราย ซึ่งต่อมาจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นภาระทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้นจากงานประจํา
แพทย์และพยาบาลจะเป็นบุคลากรด่านหน้า ที่จะเข้ามาช่วยดูแลรักษาผู้ที่อยู่ภายใต้สังเกตการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อ
รวมถึงผู้ป่วยหนักที่จะต้องช่วยกันรักษาอย่างสุดความสามารถในหออภิบาลในโรงพยาบาล นอกจากจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านี้แล้ว การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 แตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ตรงที่ว่า ต้องดูแลตนเองและผู้ป่วยรายอื่นมิให้เชื้อมาติดตนเองหรือแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นด้วย เท่ากับนําตนเองเข้ามาทํางานเพิ่มและเสี่ยงภัยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยแท้ แพทยสภาและแพทยสมาคมในฐานะที่เป็นองค์กรที่ดูแลแพทย์และเข้าใจพยาบาลที่ทํางานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับ แพทย์จึงเห็นว่า หากการที่แพทย์และพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยโรคนี้แล้วตนเองต้องติดเชื้อและเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงกับต้องเสียชีวิตซึ่งเป็นการสูญเสียคุณค่าอย่างมหาศาลในวงการวิชาชีพ เราจะเยียวยาให้ขวัญกําลังใจกันอย่างไร ในด้านเศรษฐานะ

ผมในฐานะนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งแก่บริษัทไทยประกันชีวิต เอไอเอส และ
กสทช. ที่มาร่วมกันในโครงการที่จะสร้างขวัญกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลในการต่อสู้กับโรค COVID-19 ครั้งนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์ กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นกําลังสําคัญอย่างยิ่งใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแพทย์พยาบาล วิชาชีพสุขภาพทุก วิชาชีพ ได้ทุ่มเทสรรพกําลังในการดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันต้องปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการที่ต้องตรวจคัดกรอง ดูแลรักษาผู้ป่วย อีกทั้งมีความกดดันอีก
มากจากสังคม ซึ่งผู้ป่วยมีความคาดหวังต่อบุคลากรทางการแพทย์นําไปสู่การคุกคามต่อบุคลากรทางการแพทย์ทําให้เสียขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ขอรบกวนสื่อมวลชนเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มกําลังความสามารถ และเชิญ
ชวนประชนชนช่วยกันส่งกําลังใจไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆที่สามารถทําได้เพื่อเสริมสร้างกําลังใจบุคลากรทางการแพทย์
“แนวหน้า” ในการต่อสู้กับไวรัส Covid-19 ที่ทํางานอย่างหนัก เพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์ COVID-19 ไปด้วยกันนายแพทย์ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ กล่าวว่า ศึกครั้งใหญ่หลวงมาก ข้าศึกประชิดคูเมือง ข้าศึกบางส่วนเข้าถึงใจ
กลางพระนครแล้ว แนวหน้าสู้ศึก COVID-19 ทั้งแพทย์พยาบาลต้องเผชิญหน้ากับศัตรูร้ายที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตเพื่อนําความผาสุขกลับสู่คนไทยอีกครั้ง ศูนย์สนับสนุนนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 จะประสานการสนับสนุนวัสดุปัจจัยเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ทั้งแพทย์พยาบาลเกือบสามแสนคนต้องทํางานเสี่ยงภัยเพื่อคนไทยทุกคน ทาง
แพทยสภา แพทยสมาคมโดยการสนับสนุนของไทยประกันชีวิต กสทช ais true dtac ที่จะช่วยกันสนับสนุนเพื่อออก
กรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองแพทย์ 6 หมื่นคน และพยาบาลกว่า 2 แสน 2 หมื่นคนที่ส่วนหนึ่งที่จะเสี่ยงภัยเข้าดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ด้วย โดยถ้าทุนคุ้มครองท่านละ 5 ล้านบาทก็จะคิดเป็นทุนคุ้มครองทั้งหมดประมาณ 1.4 ล้าน ล้าน บาทเพื่อคุ้มครองแพทย์พยาบาลทุกท่านที่ปฏิบัติงานดูแลโรค COVID-19

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here