ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส.และภาคีประชุมขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติด

0
999

ป.ป.ส.และภาคีประชุมขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันยาเสพติด ขับเคลื่อนงานทั่วประเทศ “มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ร่วมพลังสร้างพื้นที่ปลอดภัย”นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส เปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 1/2563 โดยผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดประทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และผู้แทนจาก 27 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานคร สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ส มอบหมาย นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าคณะอนุกรรมการป้องกันยาเสพติด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างการรับรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด การสร้างพื้นที่ปลอดภัย และการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดน ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยมี 4 จุดเน้นการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คือ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน โดยรณรงค์ในวงกว้างผ่านสื่อทุกรูปแบบและทุกช่องทาง สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อป้องกันประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สร้างเทคโนโลยี หรือ Application เพื่อเป็นช่องทางการกระจายข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ หรือเป็นช่องทางรับรู้ปัญหา ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาระหว่างพื้นที่กับหน่วยงาน และปรับรูปแบบ/วิธีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องตามวิถี New Normal ของแต่ละกลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานภาคี ร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ถือเป็นโอกาสในการปรับทิศทางการป้องกันยาเสพติด เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีความมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายสามารถป้องกันตนเอง โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า “การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการลดความต้องการยาเสพติด มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน อายุ 15-24 ปี รวมทั้งการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้
โดยเริ่มต้นด้วยการช่วยกัน สอดส่องดูแล และเฝ้าระวังบุตรหลาน คนในครอบครัว ชุมชน สังคม ของตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ (No new face) และให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด (Save zone) ด้วยการแจ้ง สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชม. หากพบเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด@Tookta🌺🌺 PRสมาคมหนังสือพิมพ์​ส่วนภูมิภาค​ (สภท.55ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์​ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here