ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี เน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสารในพื้นที่ เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หลังการแพร่ระบาดของโควิด – 19

0
870

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี เน้นการประชาสัมพันธ์สื่อสารในพื้นที่ เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หลังการแพร่ระบาดของโควิด – 19


วันที่ 21 พ.ค 63 ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล 11 ด้าน ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , การจ้างงานผู้สูงอายุ , การลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการสุขภาพ , ศูนย์ดำรงธรรม , ยุติธรรมใส่ใจ , ป้องปรามทุจริตภาครัฐ , การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง , ,การทำประมงตามมาตรฐาน IUU, เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้, และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการของจังหวัดอุบลราชธานี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เพิ่มเติมประเด็นการสื่อสารในพื้นที่ช่วงครึ่งปีหลัง ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเพิ่มเติมประเด็นการสื่อสารด้านแนวทางการปรับตัวของชาวอุบลราชธานีให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ประเด็นแรงงานคืนถิ่น หลังการระบาดของโควิด – 1๙ และประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรับรู้เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) ที่เน้นศักยภาพด้านการเกษตร การขนส่ง และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะในปี 2563 ที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศงดการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องจากผลกระทบจากโควิด – 19 แต่ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับงานประเพณีดังกล่าว โดยปรับรูปแบบในการนำเสนอ จัดทำเป็นคอนเทนท์ออนไลน์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ความเป็นเมืองแห่งเทียนพรรษาให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here