ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#รองนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส.

0
1137

รองนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส.

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.15 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร เพื่อกำหนดทิศทาง การพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความคาดหวังของรัฐบาลต่อบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. และการปรับตัวเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการในยุค 4.0” โดยมีผู้บริหารของสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมจำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบัน บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. ทิศทางนโยบาย ภายใต้กรอบทิศทางประมวลกฎหมายยาเสพติด ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการปรับกระบวนการคิด วิธีการทำงาน การบริหารองค์กร และร่วมกันประมวลข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อกำหนดเป็นกรอบทิศทางและแผนการพัฒนา สำนักงาน ป.ป.ส. ในมิติต่างๆ ทั้งมิติองค์กรและมิติการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำสาระสำคัญของบรรยายพิเศษช่วงหนึ่ง ดังนี้ “การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ในครั้งนี้ ถือเป็นเจตจำนงค์อันดีในการที่จะตรวจสอบตัวเอง ประเมินตัวเอง เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และบริบทที่เกิดขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไปจากประเทศไทย ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้กลับมาเป็นคนดีไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติด หรือใช้พื้นที่เพื่อค้าขายยาเสพติด โดยการปรับองค์กรให้มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของบุคคล เจ้าหน้าที่ การบริหารจัดการ และสัมฤทธ์ผลอย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์ การปฏิรูป แผนแม่บท และหลักธรรมาภิบาล ศึกษาผลการดำเนินงาน ประเมินด้วยความเป็นธรรม จริงใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทางที่ดี ให้ความสำคัญกับประชาชน เริ่มต้นจากแต่ละบุคคล ครอบครัว ชุมชน ขยายไปเป็นภาคของประชาสังคม กลุ่มจังหวัด กลุ่มภูมิภาค และประเทศชาติ”

#ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย

“สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

#แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. 1386

#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here