ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาค ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

0
467

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาค ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของรัฐบาล โดยกำหนดนำสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19 คน ลงพื้นที่ติดตามโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกห้วยผับ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนในอำเภอสำโรงซึ่งไม่มีลำน้ำไหลผ่านในฤดูแล้ง จึงได้เสนอโครงการขุดลอกห้วยผับ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง มีความกว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3.50 เมตร ซึ่งภายหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรในตำบลสำโรง 863 ไร่ ประชาชน 78 ครัวเรือน มีน้ำกินน้ำใช้และน้ำทำการเกษตรตลอดทั้งปี สำหรับทำนา ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์
จากนั้น ได้นำคณะสื่อมวลชนติดตามความพร้อมในการดำเนินโครงการขุดลอกห้วยสาธารณะ (ลำห้วยโพธิ์) บ้าน นาโพธิ์ หมู่ 2 ต.นาโพธิ์ และโครงการขุดลอกสระน้ำดอนปู่ตา บ้านนาโพธิ์พัฒนา หมู่ 10 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของราษฎรในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งอย่างเร่งด่วน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก หากมีการขุดลอกและจัดทำแหล่งเก็บกักเก็บน้ำจะส่งผลให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ สำหรับการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ดังกล่าว

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here