ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ 3 โรงเรียนเครือข่าย พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน 2563 จัดกิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สังคมยุคดิจิทัล

0
567

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่ 3 โรงเรียนเครือข่าย พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน 2563
จัดกิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สังคมยุคดิจิทัล

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการลงพื้นที่บริการวิชาการภายใต้ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี คณะครู บุคลากร และนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนให้การต้อนรับวิทยากรและนักศึกษา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน นามมั่น ดร.สมปอง เวฬุวนาธร และ นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการและกิจกรรมครั้งนี้ เพื่ออบรมให้ความรู้ฝึกทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้แก่นักเรียนและคุณครูในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายในการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มีเครือข่ายพัฒนาทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนาครูและนักเรียนในทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาโดยตลอด
นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้ากิจกรรมย่อยที่ 7 กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมย่อยที่ 7 กิจกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 ก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล อีกทั้งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เรียนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าในเชิงวิชาการและวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ความรู้แพร่กระจายและเปิดให้เกิดการรับรู้มากขึ้น เข้าถึง และสื่อสารกันง่ายขึ้น สามารถต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ IOT ในยุค New Normal เรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IOT) พร้อมฝึกปฏิบัติการต่อวงจรควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในยุค New Normal และการประกวด IOT New Normal การประกวดการเขียนแผนธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี Startup IOT เป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจยุค New Normal ด้วย Business Model Generation (BMG) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และในปีงบประมาณ 2563 ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการลงพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน โดยเริ่มลงพื้นที่ครั้งแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ลงพื้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี และครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ลงพื้นที่โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ จากการลงพื้นที่บริการวิชาการให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั้ง 3 โรงเรียน ผลตอบรับจากคณะครู บุคลากร และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งดีมากเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ซึ่งทุกโรงเรียนอยากให้ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่และจัดกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์แบบนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยและทีมวิทยากรขอขอบคุณคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here