ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#กศน.จังหวัดอุบลฯ ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มทักษะ ครู กศน. บูรณาการงานรับผิดชอบนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา กศน. ขยายผลสู่ชุมชน

0
977

กศน.จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ เพิ่มทักษะ ครู กศน. บูรณาการงานรับผิดชอบนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา กศน. ขยายผลสู่ชุมชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้า OTOP Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยมีครู ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 90 คน เข้ารับการอบรม เพื่อส่งเสริม ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้กับนักศึกษา กศน. เยาวชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนานักศึกษา กศน. ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสุขภาพที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จากสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ค่านิยมของคนไทยในการมีบุตรน้อยลง ส่งผลให้อัตราเกิดลดลง และมีแนวโน้มที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอัตราที่เร็วมาก กลุ่มวัยสูงอายุก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีการเตรียมการด้านต่างๆ โดยเฉพาะการดูแลด้านสุขภาพและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนการคุ้มครองดูแลให้ผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตด้วย

             การอบรมดังกล่าวฯ ครู กศน. จะได้รับความรู้ที่ได้รับ และสามารถพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มทักษะในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุให้กับนักศึกษา กศน. เยาวชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนำเรื่องการดูแลผู้สูงอายุไปบูรณาการเข้ากับงานในความรับผิดชอบ ขยายผลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุสู่ชุมชนต่อไป.

#ปชส.อุบลราชธานี ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here