ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#ม.อุบลฯ เปิดแล้ว….“งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

0
1014

ม.อุบลฯ เปิดแล้ว….“งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562”ภายใต้แนวคิด เกษตรอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพิธีเปิด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบของที่ระลึก ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานบริการวิชาการแบบองค์รวมของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตรของประเทศ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของหุ้นส่วนผู้ประกอบการต่าง ๆ รวม ๆ แล้วกว่า 200 ราย มาร่วมกันจัดงานในปีนี้ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป อันจะก่อให้เกิดทักษะในการคิด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การประกอบอาชีพที่ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป นอกจากการบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว ยังเป็นงานที่มีส่วนสำคัญอย่างมากทางเศรษฐกิจ เป็นการกระต้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในระดับท้องถิ่น ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราจำนวนมาก เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสวงหาโอกาสต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ และเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร การแสดงเทคโนโลยีที่เหมาะสมเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สำหรับเกษตรกรให้ได้มาเยี่ยมชม สอบถามข้อมูลจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรง จากนั้นประธานเยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562” ปีนี้ ประกอบด้วยนิทรรศการ “สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิต” มี 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ นิทรรศการมีชีวิต เน้นการผสมผสานเนื้อหาการจัดงานให้ร้อยเรียงเป็นเนื้อเดียวกันอย่างต่อเนื่อง สามารถเดินชมนิทรรศการได้ จากต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ และนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะต่าง ๆ ที่เป็นการเรียนการสอนทั้งหมดทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 10 คณะ สำหรับในปีนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการผลิตปลานิลปลอดภัย การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ การผลิตและแปรรูปแมลง การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจรตามหลักวิชาการ การเพาะพันธุ์ปลาในระบบน้ำหมุนเวียน การเลี้ยงแพะเนื้อ เทคโนโลยีการปลูกมะเขือเทศเชอรี่และการแปรรูป เป็นต้น ในส่วนของการประกวด จะมีการประกวดไก่พื้นเมือง การจัดตู้ปลาสวยงาม การจัดสวนถาด การประกวดปลากัด การประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร การประกวดวาดภาพ การประกวดวงดนตรี และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ชิม – ชม – ช๊อป และเที่ยว “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 9 วัน 9 คืน เต็มได้ ณ บริเวณลานกิจกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

#ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน