ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#ม.อุบลฯ ร่วมกับ ธ.ออมสิน เปิด Innovation Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แห่งแรกในปี 2562

0
720

ม.อุบลฯ ร่วมกับ ธ.ออมสิน เปิด Innovation Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแห่งแรกในปี 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดพิธีเปิด “Innovation Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” แห่งแรกในปี 2562 เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ อาคาร Student Center คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และ นายภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ธนาคารออมสิน เป็นประธานกล่าวเปิดและมอบรางวัล กิจกรรม Start Start Idea ประจำเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2561 ให้แก่นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของการเปิด “Innovation Club by GSB Startup มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ครั้งนี้ เนื่องด้วยธนาคารออมสินเป็นองค์กรของรัฐ มีพันธกิจสำคัญในการสนับสนุนและ ส่งเสริมเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับรัฐบาลวางรากฐานเพื่อพัฒนา ประเทศไทยสู่ยุค Thailand 4.0 ธนาคารจึงมุ่งสร้างฐานลูกค้ากลุ่มนักศึกษาและเยาวชน ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up ให้มีความเข้มแข็ง และตอบสนองนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs Start up ให้สามารถดำเนินธุรกิจตลอดจนเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน ธนาคารออมสินจึงได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ GSB Innovation Club ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ SMEs Startup อย่างยั่งยืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการ ที่สามารถดำเนินธุรกิจแนวใหม่ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แสดงศักยภาพทางความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างเครือข่ายกลุ่ม คนรุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Start up ในอนาคต โดยปลูกฝังตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็น Mass SME และ National Start up ตามความ มุ่งหวังของรัฐบาล หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้วทางธนาคารออมสินโดย คณะผู้บริหารธนาคารออมสินได้มอบรางวัลประจำเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2561 ให้แก่นักศึกษาที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานายภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ธนาคารออมสิน กล่าวว่าสำหรับโครงการ GSB Innovation Club เป็นโครงการที่ช่วยสร้างเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ SMEs Startup ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย แบบครบวงจรผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup โดยจัดตั้ง Co-Working Space ในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่สนใจเริ่มธุรกิจ ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น ผู้ประกอบการ SMEs Start up ในอนาคต อีกทั้ง ส่งเสริมภาพลักษณ์ GSB NEW Century : Digi-Thai Banking “Digital for All Thais” ของธนาคาร 2. กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ไอเดีย และผลงานที่มีนวัตกรรมออกมา โดยธนาคารจะตั้งโจทย์คำถามผ่าน Facebook : GSB SMEs Startup ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด และให้คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินผลงาน จากนั้นจึงส่งผลงานชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เข้าชิงรางวัลระดับประเทศ ซึ่งธนาคารจะมอบทุนการศึกษา มูลค่ารวม 130,000 บาททุกเดือน 3. กิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup สำหรับนักศึกษาที่มีไอ เดีย พร้อมผลิตภัณฑ์ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ธนาคารจะ สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ทั้งเงินทุนหรือองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้นักศึกษานำไปต่อยอดให้เกิดบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here