ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#พิธีรับมอบระบบงานหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012

0
762

พิธีรับมอบระบบงานหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012

ตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา โดยมีนโยบายให้มีการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ และนิติเวชให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถงานในส่วนภูมิภาค รวมถึง การจัดทำฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการผลักดันยุทธศาสตร์ในหน่วยเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยเห็นว่าถ้าจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น การทำให้หน่วยงานเดินเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลนั้นเป็นคำตอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องมาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพราะการตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็นหัวใจสำคัญในการคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้น เนื่องจากวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงผู้กระทำความผิดด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ควรจะมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้รับการอำนวยความยุติธรรมได้เท่าเทียมกัน และจะส่งผลถึงการนำผลการตรวจพิสูจน์ที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้เข้าสู่ฐานข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ และทำให้หน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศที่จะเข้ามาบูรณาการกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชื่อมั่นในข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์จากผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตาม พ.ศ. 2511 (ไม่มีหน้า)” พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มีอำนาจหน้าที่ในการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ พัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน ซึ่งมีหน่วยงานระดับกอง ที่มีชื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบ (Office of the National Accreditation Council หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า NAC) ที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและประเทศคู่ค้า รวมทั้งให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรอง (Certification Body) และหน่วยตรวจ (Inspection Body) ในสาขาต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมา NAC ได้เปิดให้การรับรองระบบงานมาแล้ว 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety – OH&S ตามมาตรฐาน มอก.18001) สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP) และสุดท้ายคือสาขาการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (ISO 17020) ซึ่งครอบคลุมในด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุด้วย

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดย พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้วางแผนและผลักดันให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจให้ได้การรับรองมาตรฐานกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ โดยต้องมีการเตรียมการฝึกอบรมในเรื่องมาตรฐานและสร้างความชำนาญให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆ โดยงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในพื้นที่ภาคกลางของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อปี 2555 และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ได้รับการรับรองมาตรฐานเมื่อปี 2557 ต่อมาได้ดำเนินแผนขยายต่อมาจนทำให้งานตรวจสถานที่เกิดเหตุของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจทั่วประเทศ สามารถยื่นขอรับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ใน 3 ขอบข่าย ได้แก่ การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับชีวิต การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ และการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีเกี่ยวกับระเบิด และได้รับการรับรองระบบงานตรวจประเภท C ตามข้อกำหนดการตรวจสอบ และรับรอง – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17020:2012–2556 (ISO/IEC 17020:2012) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ซึ่งหมายถึงว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในงานนิติวิทยาศาสตร์ด้านนี้
นอกจากนั้นสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ยังได้รับการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ (ISO 17020) ในงานนิติวิทยาศาสตร์ด้านอื่นด้วย คือ ด้านตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแฝง และการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ISO 17025) คือ ด้านตรวจยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจกำลังดำเนินการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานในงานนิติวิทยาศาสตร์ในงานด้านอื่นๆ ที่เหลือต่อไปจนครบทุกหน้างาน

สำหรับงานพิธีในวันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2562) ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับเกียรติจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัยและคณะ ได้เดินทางมามอบ “ใบรับรองระบบหน่วยงาน” ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท. พนมพร อิทธิประเสริฐ ผบช.สพฐ.ตร. เป็นผู้แทนในการ รับมอบ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมีผู้บังคับบัญชาของ สพฐ.ตร. เข้าร่วมพิธี

@พ.ต.ท.หญิงจุฬนี/แก้ม

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม ราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here