ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#รมว.ยธ. ร่วม สปป.ลาว เมียนมา ประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรี สานความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

0
539

รมว.ยธ. ร่วม สปป.ลาว เมียนมา ประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรี
สานความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรี เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่าง สปป.ลาว เมียนมา และประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) มุ่งกำหนดนโยบาย และเป้าหมายด้านยาเสพติดเชิงลึกระหว่าง 3 ประเทศ โดยมี พลตรี สมหวัง ทำมะสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนลาว และพลตรี ออง ตู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา พร้อมทั้ง นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ รวมถึงแนวทางความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยในอนาคต รวมถึงเห็นชอบแนวทางความร่วมมือร่วมกัน ในหลากหลายประเด็น ดังนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง 3 ประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของแต่ละประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข่าวกรองยาเสพติด เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานร่วมกันการจัดกำลังปฏิบัติการ ที่ประชุมฯ เห็นควรให้ใช้กำลังปฏิบัติการเข้าเสริม ภายในขอบเขตประเทศของตนเอง เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เข้าขั้นวิกฤติ (Critical Area) โดยยึดยุทธศาสตร์ปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ และกรอบการปฏิบัติงาน จากแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ใช้มาตรการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่จากการจัดทำแผนทวิภาคี เพื่อเสริมให้มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ความร่วมมือในการประสานการสืบสวน ปราบปรามยาเสพติด โดยได้กำหนดผู้แทนจากหน่วยงานของแต่ละประเทศ เป็นกลไกรับผิดชอบประสานงาน พร้อมร่วมพิจารณากำหนดกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ และบทบาทด้านการค้ายาเสพติด เคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น ที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ

ความร่วมมือในด้านการประสานงานข่าว โดยจัดระบบประสานงานในระดับพื้นที่ ให้รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ปัญหาที่เปลี่ยนไป เพื่อลดปัญหาในพื้นที่ด่านหน้าและเป็นพื้นที่วิกฤติ (Critical Area) ของทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมา แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ถือเป็นการประชุมไตรภาคีในระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในรอบ 20 ปี เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านยุทธศาสตร์ปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการสกัดกั้นยาเสพติด และการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวเป็นสำคัญ โดยมีกำหนดประชุมทุกๆ 3 เดือน

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. 1386

#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here