ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์#สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) รุ่นที่ 10

0
995

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) รุ่นที่ 10


ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี นางน้องนุช ธราดลรัตนากร ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การการต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) รุ่นที่ 10 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์เครือข่ายเขต 10
วัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถ ถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในการจัดอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ,,การ บรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ,การบรรยายเรื่อง การดำเนินการบริหารจัดการอุดหนุนให้กับคนพิการที่จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ผ่านระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online),ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online),ปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลคนพิการ ๙ ประเภทความพิการลงเข้าสู่โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาปฏิบัติการกรอกข้อมูลคนพิการทางการศึกษาผ่านโปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา IEP Online(IEP Online) โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมเมอร์
การจัดอบรมครั้งนี้ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจ จังหวัดยโสธร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด รวมจำนวนทั้งสิ้น 282 คน

#เชิดชัย ทองถม ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here