ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชานี

0
524

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชานี


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ กรรมการมูนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคหรือผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและมูลนิธิฯ สาขา /มอบถุงของขวัญพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้ป่วยหออายุรกรรมหญิง จำนวน 32 ชุด โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ได้มีการพัฒนาระบบบริการเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของจังหวัดอุบลราชธานีตอนล่าง เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยพัฒนาความเชี่ยวชาญการรักษาโรคเฉพาะทางรองรับประชาชนในพื้นที่ ทำให้อัตราการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศูนย์น้อยกว่าร้อยละ 3 และเป็นศูนย์รับส่งต่อในพื้นที่ (Gate Keeper) ให้คำปรึกษาโรงพยาบาลชุมชนลูกข่ายประเมินอาการก่อนส่งต่อไปช่วยลดอัตราการส่งต่อนอกเครือข่ายน้อยกว่าร้อยละ 10 รวมทั้งจัดระบบบริการระยะกลาง (Intermediate Care) รองรับผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤตจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ก่อนส่งกลับโรงพยาบาลชุมชน
นอกจากนี้ ได้ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยส่งแพทย์เฉพาะทางออกไปช่วยตรวจรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน และช่วยเพิ่มศักยภาพระบบบริการโรงพยาบาลชุมชน เช่น การพัฒนาห้องผ่าตัดและการผ่าตัดเล็ก คลินิกศัลยกรรม ห้องคลอดและระบบการฝากครรภ์ เป็นต้น รวมทั้ง ได้จัดระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล ลดความซ้ำซ้อน โดยผ่านศูนย์ประสานการส่งต่อ ทั้งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และประสานดูแลต่อเนื่องในชุมชน
ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 300 เตียง รับผิดชอบพื้นที่ 6 อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานีตอนล่าง คือ เดชอุดม บุณฑริก น้ำยืน นาจะหลวย น้ำขุ่น และทุ่งศรีอุดม ดูแลประชากรประมาณ 450,000 คน

ภาพข่าว ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here