ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯสัญจรลงพื้นที่บริการวิชาการรองรับการเปิดนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีในอนาคต จัด “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” รร.เบญจลักษ์พิทยา จ.ศรีสะเกษ

0
1238

ม.อุบลฯ สัญจรลงพื้นที่บริการวิชาการรองรับการเปิดนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีในอนาคต

จัด “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” รร.เบญจลักษ์พิทยา จ.ศรีสะเกษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการเผยแพร่ความรู้จัด “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 75 คน ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” เป็นประธานเปิด นางวิชุดา ตำหนง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ และ นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

สำหรับการลงพื้นที่บริการวิชาการจัดค่ายการยาง ม.อุบลฯ ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาในวันนี้เป็นลักษณะการสัญจรลงพื้นที่เป้าหมายที่มีปลูกยางพาราและการทำธุรกิจขั้นต้นเกี่ยวกับการซื้อขายยางพารา โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดความและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้แก่นักเรียนทั้งทางด้านทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียน ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เบื้องต้น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ นางสาวปราณี นุ้ยหนู และนายศิวรักษ์ จันโท บุคลากรประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จำนวน 45 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำ 4 ฐานกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานที่ 1 สมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร์ ฐานที่ 2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ยาง ฐานที่ 3 การแปรรูปน้ำยาง และฐานที่ 4 การแปรรูปพอลิเมอร์ ในการเข้าค่ายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาวรรณ พองพรหม เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้า “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” ณ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” กล่าวว่า สำหรับ “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมทางวิชาการกับทางโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกยางพาราจำนวนมาก จะมีผู้ปกครองนักเรียนเป็นเกษตรกรหรือชาวสวนยางอยู่ด้วย และนิยมขายยางพาราในรูปของยางก้อนถ้วยหรือยางแผ่นดิบ ไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเปิดโลกทัศน์และโอกาสทางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติให้แก่นักเรียนที่มาเข้าค่าย และจะได้นำความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับและไม่มีสอนในห้องเรียนนำไปถ่ายทอดและเผยแพร่ต่อไป และเพื่อเป็นการสร้างฐานความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อรองรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีในพื้นที่ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ด้วย ทางคณะผู้จัดกิจกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

นางทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ

เสริม ศักดิ์สม ภาพและข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here