ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธี เปิดโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

0
714

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10จังหวัดอุบลราชธานี
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิตวดี ทองทั่ว ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวแนะนำโครงการและกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ภายในเวทีนี้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น “ทบทวนสถานการณ์ สังคม ชุมชน ท้องถิ่นและ โรงเรียนต่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” นําเสนอผลการระดมความคิดเห็น แบ่งกลุ่มย่อยค้นหาปัจจัยที่จะทําให้การจัดการศึกษาในโรงเรียนส่งผลให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนอย่างมีความสุข นําเสนอผลการระดมความคิดเห็น ร่วมกันกําหนดอนาคตที่พึงปรารถนาในการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่ส่งผลให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรู้อย่างมีความสุข นําเสนอผลการระดมความคิดเห็น สรุปผลการประชุมและสรรหาอาสาสมัครคณะทํางาน เพื่อร่วมกันพัฒานาการจัดการศึกษาและสุขภาวะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here