ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สรรพสามิตภาค 5 เพิ่มศักยภาพมาตรฐานสุราไทย จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบตรวจสอบวัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ำสุรา

0
626

สรรพสามิตภาค 5 เพิ่มศักยภาพมาตรฐานสุราไทย จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบตรวจสอบวัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ำสุรา

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายปัณทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานเปิดประชุมการใช้งานระบบตรวจสอบวัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ำสุรา ตามโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบวัดแรงแอลกอฮอล์ในน้ำสุรา ของสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เข้าร่วมประชุม 50 คน การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตซึ่งทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบ สินค้าประเภทสุรา เกิดทักษะในการใช้เครื่องมือวัดแรง กอฮอล์ในน้ำสุรา นำไปขับเคลื่อนพัฒนาการผลิตสุราของผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของกรมสรรพสามิต

ผู้อำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรากลั่นชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,138 ราย การควบคุมมาตรฐานสุราต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้ง ก่อนการนำสุราออกจากโรงงานและดำเนินการตรวจสอบสินค้าสุราที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ให้ได้มาตรฐานตาม มอก.2088-2544 ซึ่งมีข้อกำหนดว่าดีกรีของน้ำสุราที่ผลิตได้ต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 ดีกรี เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและย่อมเพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อยอดการผลิตและจำหน่ายและเป็นผลให้การจัดเก็บรายได้ภาษีสุราของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย มีข้อมูลเบาะแสการกระทำผิด โทร.สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 โทร.053-240486 ต่อ 103 ทุกวันในเวลาราชการ

#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here