ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) ครั้งที่ 62

0
713

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) ครั้งที่ 62

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเวียนนา) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drug : CND) สมัยที่ 62 ระดับรัฐมนตรี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม , นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) , นางฐิติพร จิระสวัสดิ์ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา , พลตำรวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด , นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด , นายจิตรนรา นวรัตน์ อธิบดีอัยการสำนักงานปราบปรามคดีทุจริต ภาค 2 , หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวม 14 หน่วยงาน เป็นคณะผู้แทนไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด จำนวน 53 ประเทศ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่างภูมิภาค และองค์กรเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด เป็นการประชุมสำคัญระดับโลกด้านนโยบายยาเสพติด มีกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในห้วงเดือนมีนาคม โดยเนื้อหาของการประชุมระดับรัฐมนตรีจะเน้นติดตามการปฏิบัติตามปฏิญญาทางการเมือง พ.ศ. 2552 และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุลเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดโลก พ.ศ. 2552 (Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to counter the World Drug Problem) ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2552 – 2562) โดยในปี พ.ศ. 2552 จะเป็นปีที่สิ้นสุดการดำเนินการตามปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการฯ จึงมีการปรึกษาหารือระหว่างประเทศสมาชิกถึงแนวทางการดำเนินนโยบายยาเสพติดโลกในอนาคตภายหลังปี พ.ศ. 2562 (the way beyond 2019) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีการประชุม CND สมัยที่ 62 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรซูดาน ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62
    2.รัฐบาลไทยยืนยันต่อการดำเนินการต่อพันธกรณีด้านการควบคุมยาเสพติดทั้งในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระดับโลก
  2. รัฐบาลไทยยึดมั่นต่ออนุสัญญาสหประชาชาติด้านยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ และสนับสนุนคณะกรรมาธิการยาเสพติดในฐานะหน่วยงานหลักสำคัญระดับโลกด้านนโยบายด้านยาเสพติด และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในฐานะองค์กรหลักในการส่งเสริมโครงการและกิจกรรมด้านการควบคุมยาเสพติด
    4.ประเทศไทยยึดมั่นต่อปฏิญญาทางการเมืองและแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่มีต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและสมดุลเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2009
    5.ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติดและอุปทานยาเสพติด โดยมีการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดที่ใช้หลักการสาธารณสุขนำ การอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ ประเทศไทยยังยึดมั่นต่อท่าทีของอาเซียนที่จะไม่ทำให้ยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ยกเว้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกและผลักดันการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดทั่วประเทศ ซึ่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือกับประเทศอาเซียน ประเทศภาคีสมาชิกกรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคความร่วมมือภายใต้โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย เป็นต้น
    6.ประเทศไทยเรียกร้องให้นานาชาติเพิ่มความสนใจต่อปัญหาการลักลอบการค้าเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าปัญหายาเสพติดโลกเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคน@Maprang

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here