ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะแก่การเก็บรักษา

0
569
  • ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะแก่การเก็บรักษา

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมในการเก็บรักษา ประกอบด้วยยานพาหนะ และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งสิ้น 92 รายการ โดยมี นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ เลขานุการกรม และ นางจินตนา ผลโภค เป็นประธานกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมในการเก็บรักษาไว้ประเภทยานพาหนะ ครั้งที่ 6/2562 และประเภทเฟอร์นิเจอร์ ครั้งที่ 7/2562 จำนวนทั้งสิ้น 92 รายการ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลต่อสู้ราคาทั้งสิ้น 64 คน สามารถดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินฯ ได้ จำนวน 70 รายการ รวมมูลค่า 2,837,100 บาท มีการยกเลิกการขาย 3 รายการ และมีทรัพย์สินที่ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล จำนวน 19 รายการ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มี “การขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด กรณีที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมในการเก็บรักษา ในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 16 มีนาคม 2562) ที่ผ่านมา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดียาเสพติดประเภทต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน รวม 14 ครั้ง มีจำนวนทรัพย์สินรวม 839 รายการ รวมมูลค่าในการขายทอดตลาดทั้งสิ้น 31,511,600 บาท ทรัพย์สิน ที่ทำการขายทอดตลาดในครั้งนี้ เป็นทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 โดยมาตรการยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปราบปรามนักค้ายาเสพติด เพราะเป็นการทำลายแหล่งเงินทุน ตัดท่อน้ำเลี้ยงและวงจรการค้ายาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการเตือนสตินักค้ายาเสพติด หรือกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติด ให้เห็นว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ท้ายที่สุดแล้ว เครือข่ายนักค้ายาเสพติด ก็ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินดังกล่าว และไม่มีเหลือไปถึงครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดได้”

สำหรับครั้งนี้ เป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษา เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินได้แล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. จะเก็บรักษาเงินนั้นเอาไว้ โดยนำเข้าฝากกับสถาบันการเงินจนกว่าศาลจะมีคำสั่งถึงที่สุด หากศาลมีคำสั่งยกฟ้องในคดีอาญาหลัก หรือยกคำร้องขอริบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส. ก็จะส่งมอบเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน และในทางตรงกันข้าม หากศาลมีคำสั่งริบทรัพย์สินนั้นให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.ก็จะส่งมอบเงินที่ได้ให้แก่กองทุนฯ เพื่อนำเงินและรายได้ไปใช้ประโยชน์หรือสนับสนุนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมอื่นที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here